• Login
 • Password
937 870 825
 • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Capca3
NotÍcies
Acreditacions

Protocol d'obertura de l'escola en fase II de desconfinament

28-05-2020

 

Seguint les instruccions del Pla d'obertura de centres educatius en fase II de desescalada fet públic pel Departament d'Educació, us fem arribar tot un seguit d'informacions sobre l'organització i el funcionament de l'escola per a la finalització del curs 2019-2020. 

 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el proper 19 de juny.

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

Hem organitzat el present document amb els següents apartats, a fi de fer entenedores totes les informacions importants:

 

 1. Especificacions dels criteris per la tornada puntual de l'alumnat segons l'etapa:

1.1 Educació infantil (parvulari)

1.2 Educació primària

1.3 Educació secundària 

1.3.1 1r, 2n i 3r d'ESO

1.3.2 4t d'ESO

1.4 Batxillerat

1.4.1 1r de batxillerat

1.4.2 2n de batxillerat

2 Consideracions generals importants

2.1 Condicions de la reincorporació a l'escola

2.2 Pautes d'higiene i seguretat sanitària a l'escola

 

 1. Especificacions dels criteris per la tornada puntual de l'alumnat segons l'etapa

1.1 Educació infantil (parvulari):

A parvulari, el curs finalitzarà telemàticament i seguint la mateixa dinàmica portada a terme durant el confinament. 

 

Les famílies que per motius laborals i professionals, hagueu de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, podeu portar els vostres fills a l'escola de 9 a 13 hores. 

 

Per poder organitzar l'assistència presencial a l'escola i donar continuïtat a les sessions virtuals (propostes setmanals, connexions "Meet” i vídeos tutorials), us demanem que si necessiteu portar els nens a l'escola informeu, via correu electrònic adjuntant la Declaració responsable (que trobareu en aquest correu electrònic), a les tutores dels vostres fills fins el dia 1 de juny. 

 

Per evitar aglomeracions, l'acompanyament dels infants a l'escola el farà una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també la distància de seguretat, portar mascareta, i no podran entrar dins l'edifici de l'escola. S'acollirà els infants a l'entrada d'educació infantil i es farà de manera esglaonada i seguint les mesures de protecció i prevenció que ens marca el Departament d'Educació.

 

Properament us informarem de quan i en quines condicions podreu recollir el material que els alumnes tenen a l'escola. 

 

L'escola no podrà oferir servei de transport escolar ni menjador.

 

1.2 Educació primària:

La proposta educativa de projecte de "final de curs” de tota la primària es seguirà fent telemàticament. 

 

Els alumnes de 6è de primària que ho requereixin, poden demanar una atenció personalitzada, amb cita prèvia (enviant un correu electrònic a mcarreras@montcau.net i adjuntant la Declaració responsable que trobareu en aquest mail), i només podran venir acompanyats d'un familiar. L'objectiu d'aquesta trobada és l'acompanyament emocional i seguiment de cara al proper curs tot i que aquesta iniciativa també està programada telemàticament.

 

Així mateix, les tutories individuals amb les famílies també es mantindran online. Si alguna família necessita realitzar-la de manera presencial, ho podrà fer, excepcionalment, demanant cita prèvia amb el tutor. Només hi podrà assistir un familiar. 

 

Properament us informarem de quan i en quines condicions podreu recollir el material que els alumnes tenen a l'escola.

 

L'escola no podrà oferir servei de transport escolar ni menjador.

 

1.3 Educació secundària:

1.3.1 1r a 3r d'ESO

L'activitat lectiva es continuarà fent telemàticament fins a final de curs (19 de juny), com fins ara, no a l'escola (seguint el protocol enviat pel Departament d'Educació). 

 

Les tutories individuals amb les famílies també es mantindran online. Si alguna família necessita realitzar-la de manera presencial, ho podrà fer, excepcionalment, demanant cita prèvia amb el tutor. Només hi podrà assistir un familiar. 

 

Les trobades entre el tutor i el seu grup classe es continuaran realitzant com fins ara, amb connexions Meet. 

 

Properament us informarem de quan i en quines condicions podreu recollir el material que els alumnes tenen a l'escola. 

 

L'escola no podrà oferir servei de transport escolar ni menjador.

 

1.3.2 4t d'ESO

L'activitat lectiva es continuarà fent telemàticament fins a final de curs, com fins ara. La darrera setmana de curs, del 15 al 19 de juny, els alumnes podran assistir a l'escola, voluntàriament, seguint els següents torns. 

 • Dilluns 15 de juny, a les 10 h - 4t A.
 • Dimarts 16 de juny, a les 10 h - 4t B.
 • Dimecres 17 de juny, a les 10 h - 4t C.
 • Dijous 18 de juny, a les 10 h - 4t D

 

Depenent de l'assistència d'alumnes, es faran diversos grups reduïts. L'entrada i la sortida a l'escola es farà per la porta principal, de forma esglaonada i no més enllà de les 13 h.

 

Seguint les directrius del Departament d'Educació, l'assistència a l'escola ens ha de ser informada prèviament. Per això, us demanem que, aquells alumnes que tinguin previst venir, omplin aquest formulari abans del 3 de juny per tal d'organitzar-nos convenientment. Tanmateix, per poder entrar a l'escola hauran de portar la Declaració responsable que s'adjunta.

 

Les tutories individuals amb les famílies també es mantindran online. Si alguna família necessita realitzar-la de manera presencial, ho podrà fer, excepcionalment, demanant cita prèvia amb el tutor. Només hi podrà assistir un familiar. 

Les trobades entre el tutor i el seu grup classe es continuaran realitzant com fins ara, amb connexions Meet.

 

D'acord amb les indicacions del Pla d'Obertura de Centres Educatius en Fase 2, no hi haurà servei de menjador ni transport escolar abans de finalitzar el curs.

 

Properament us informarem de quan i en quines condicions podreu recollir el material que els alumnes tenen a l'escola. 1.4 Batxillerat

1.4.1 1r de batxillerat

L'activitat lectiva es dedicarà, de forma intensiva, al seguiment telemàtic del Treball de Recerca. 

 

Les tutories individuals amb les famílies també es mantindran online. Si alguna família necessita realitzar-la de manera presencial, ho podrà fer, excepcionalment, demanant cita prèvia amb el tutor. Només hi podrà assistir un familiar. 

 

Les trobades entre el tutor i el seu grup classe es continuaran realitzant com fins ara, amb connexions Meet.

 

D'acord amb les indicacions del Pla d'Obertura de Centres Educatius en Fase 2, no hi haurà servei de menjador ni de transport escolar abans de finalitzar el curs.1.4.2 2n de batxillerat

L'activitat lectiva es continuarà fent telemàticament fins a final de curs, com fins ara. No obstant, els alumnes que ho necessitin podran assistir a l'escola per resoldre dubtes puntuals amb el professorat, segons torns adjunts. 

 • El dilluns 15 de juny, entre 10h i 13h- Àngels Canal i Teresa Calles.
 • Els dimarts 9 i 16 de juny, entre 10h i 13h- Marta Castañé i Pilar Sánchez.
 • Els dimecres 10 i 17 de juny, entre 10h i 13h- Judith González i Elvira Domingo.
 • Els dijous 11 i 18 de juny, entre 10h i 13h- Toni Silvestre i Oriol Tresserra.Seguint les directrius del Departament d'Educació, l'assistència a l'escola ens ha de ser informada prèviament. Per això, us demanem que, aquells alumnes que tinguin previst venir, omplin aquest formulari abans del 3 de juny per tal d'organitzar-nos convenientment. Tanmateix, per poder entrar a l'escola hauran de portar la Declaració responsable que s'adjunta.

 

Seguint indicacions sanitàries, alguns professors no podran assistir a l'escola, per ser persones que pertanyen a un col·lectiu d'especial vulnerabilitat.

 

Les tutories individuals amb les famílies també es mantindran online. Si alguna família necessita realitzar-la de manera presencial, ho podrà fer, excepcionalment, demanant cita prèvia amb el tutor. Només hi podrà assistir un familiar. Les trobades entre el tutor i el seu grup classe es continuaran realitzant com fins ara, amb connexions Meet. 

 

D'acord amb les indicacions del Pla d'Obertura de Centres Educatius en Fase 2, no hi haurà servei de menjador ni de transport escolar abans de finalitzar el curs.2 Consideracions generals importants:

2.1 Condicions de la reincorporació a l'escola

Els alumnes que necessitin assistir a l'escola hauran de reunir les següents condicions:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.

 

En cas que l'infant presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es

valorarà de manera conjunta –amb la família o tutors legals i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l'activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la Covid-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 

No s'autoritzarà l'accés al recinte escolar a aquells alumnes, les famílies dels quals no ens hagin fet arribar la Declaració responsable en els terminis sol.licitats. Aquesta, s'haurà d'entregar actualitzada diàriament. 

 

Les famílies també han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l'entorn familiar de l'alumne i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

 

Les famílies vigilaran diàriament l'estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

 

2.2 Pautes d'higiene i seguretat sanitària a l'escola

 • Hi haurà un punt d'higienització de calçat a les entrades de l'escola.
 • Es prendrà la temperatura a tots els alumnes en el moment d'accedir al centre. En cas que la temperatura corporal superi els 37º, no podran accedir-hi.
 • Rentat de mans: caldrà seguir el següent protocol de rentat de mans:
 • A l'arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després de l'esmorzar. 
 • Abans i després d'anar al WC.
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
 • Mascaretes: Tots els alumnes, a partir de cinc anys, hauran de dur mascareta higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.

 

A continuació podreu DESCARREGAR la documentació per la DECLARACIÓ RESPONSABLE de cada etapa de l'escola

 

 

Descarregar
Contactar Nota legal Crédits

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n 08230 Matadepera Tel.: 937 870 825 escolamontcau@montcau.net